Czy można posługiwać się
dwoma kartami kierowcy

Czym jest karta kierowcy? Zgodnie z art. 87 ustawy o transporcie drogowym kierowca, po uzyskaniu karty kierowcy, jest obowiązany posiadać przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu kontroli, natomiast, zgodnie z art. 14, 4 a) Rozporządzenia 3821/85 kierowca może posiadać tylko jedną kartę kierowcy i uprawniony jest do posługiwania się jedynie jego własną imienną kartą kierowcy a ponadto nie może posługiwać się kartą uszkodzoną lub kartą, której okres ważności upłynął.

Procedura kontrolna

Kiedy kontrolujący stwierdza, że kierujący posługuje się dwiema kartami lub cudzą kartą kierowcy może nałożyć na kierowcę karę grzywny lub skierować sprawę do sądu rejonowego.
Karta, której kierowca nie jest właścicielem jest zatrzymywana przez inspektora i ta karta jest przekazywana do organu, który wydał kartę (PWPW), gdzie jest unieważniana, a następnie niszczona a ponadto zostaje wszczęte postępowanie wobec przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą o transporcie drogowym.

Jeżeli cofnięcie karty lub jej zawieszenie dokonane jest przez Państwo Członkowskie inne niż państwo, które ją wydało, to zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenia 3821/85 art. 14, 4 c , Państwo Członkowskie, które dokonało zawieszenia lub cofnięcia zwraca kartę władzą państwa, które ją wydało.

Używanie   więcej   niż   jednej  karty  –  konsekwencje  dla   kierowcy

O konsekwencji używania więcej niż jednej karty mówi Załącznik nr 1 do ustawy o transporcie drogowym.

Przewidywana jest w nim za nieokazanie do kontroli karty kierowcy grzywna w wysokości 500 zł

Lp. 1. – Nieokazanie wypisu z licencji, albo nieokazanie wypisu z zezwolenia lub też innego wymaganego w związku z przewozem drogowym dokumentu, o którym mowa w art. 87.
Natomiast  jednoczesne używanie kilku wykresówek lub kart kierowców zagrożone jest karą w wysokości  nawet 2 000 zł

(Lp.13.14 załącznika nr 1 do ustawy).
Zgodnie z ustawą o systemie tachografów cyfrowych- kierowca pojazdu samochodowego objętego obowiązkiem wyposażenia w tachograf cyfrowy:
1) używa więcej niż jednej karty kierowcy;
2) albo prowadzi pojazd, posługując się cudzą lub nieważną kartą kierowcy;
3) albo prowadzi pojazd, nie posługując się kartą kierowcy; (..)
5) albo nie zgłosił faktu uszkodzenia lub utraty karty kierowcy;
6) albo nie zwrócił do podmiotu wydającego karty uszkodzonej karty kierowcy;
7) albo odmówił okazania karty kierowcy na żądanie uprawnionego organu kontrolnego
– podlega karze grzywny.
W powyższych przypadkach kary grzywny wynoszą od 5000 do nawet 10000 zł.

Konsekwencje dla firmy- kary finansowe

Załącznik  nr  3  ustawy         o  transporcie  drogowym  (taryfikator  kar      dla   przedsiębiorstwa) Lp. 6.1.5 mówi :

-dopuszczenie do wykonywania przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w cyfrowe urządzenie rejestrujące przez kierowcę nieposiadającego własnej, ważnej karty kierowcy – 1 000zł
Lp. 6.3.5. -a używanie kilku wykresówek lub kart kierowców – 1 000zł

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *